De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR)

Naast de medezeggenschapsraad (MR), bestaat er ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). De GMR heeft een soortgelijke functie als de MR, maar dan voor bovenschoolse aangelegenheden die de 3 scholen van het Sozko (vanaf 1984 valt de school onder de Stichting Overvecht-Zuid voor het Katholiek Onderwijs) aangaan. Enkele voorbeelden hiervan zijn: de verdeling van alle middelen over de 3 scholen, personeelsbeleid en de invoering van nieuwe wet- regelgeving voor school-stichtingen.


Vorm (openbare vergaderingen)

De GMR vergadert elke zes weken, waarbij, afhankelijk van het onderwerp, ook het bovenschoolse management team en/of leden van het bestuur van de stichting Sozko aanwezig zijn. Dit zijn openbare vergaderingen.

Vergaderdata, verslagen van recente vergaderingen, het statuut en het reglement van de GMR zijn altijd in te zien.

Leden

Vanuit De Beiaard hebben een ouder en een leerkracht zitting in de GMR.

Namens de ouders:
Maurits Beke

Namens de leerkrachten:
Chantal Vranken

Contact

Algemeen
gmr@cleophasschool.nl

Chantal Vranken
mailto:chantaldielen@debeiaard-sozko.nl

Vergaderdata

Documenten