Communicatie en participatie


De Schoolgids

In de grote schoolgids staat alle benodigde informatie over de school. Aan het begin van het schooljaar verspreiden we een losse kleine schoolgids.

Ouderavond en oudergesprekken

In de eerste maand van het schooljaar vinden ouder informatieavonden plaats voor alle groepen. Op deze ouderavonden vertellen de leerkrachten wat uw kind het hele jaar doet op school. U krijgt inzicht in de manier waarop we de lesstof aanbieden en verwerken en welke methodes we gebruiken. Daarnaast vindt er twee keer per jaar een ouder-of rapportgesprek plaats om de voortgang van uw kind te bespreken.


Communicatie over nieuws

Nieuwsbrieven, informatieve en belangrijke berichten worden via ‘Social Schools’ gecommuniceerd. U kunt via dit ouderportaal of bijbehorende app ervoor kiezen om de berichten ook via de mail te ontvangen. Daarnaast kunt u via deze app de schoolagenda inzien en contactgegevens van (ouders van) klasgenoten opzoeken. U kunt de schoolagenda ook koppelen aan uw eigen digitale agenda zodat u nooit activiteiten hoeft te missen.

Communicatie over uw kind: Wat verwachten wij van u?

Wij vinden het, in de kleutergroepen, belangrijk dat ouders de ruimte krijgen om even in de groep van hun kind te kunnen zijn om bijvoorbeeld het werk van hun kind te bekijken. Dat kan op maandagochtend als kinderen gebracht worden. Als er korte mededelingen zijn over uw kind, kunt u die vóór half negen kwijt aan de leerkracht en bij de kleuters opschrijven in een schrift. Voor echte bespreekpunten maakt u, buiten de lestijden, een afspraak. Ook voor een gesprek met de directeur kunt u ook een afspraak maken.

Contact per mail

U kunt de mail gebruiken om mededelingen te doen, een vraag te stellen of om een afspraak te maken met de leerkracht. Het is raadzaam om de mail kort en bondig te houden, en van een duidelijke vraag of opmerking te voorzien. De leerkrachten zullen deze mail beantwoorden of op een andere manier contact met u opnemen. 

Telefonisch contact

U kunt de leerkrachten na schooltijd via de school bellen.

Nieuwsbrieven

In alle klassen worden groepsgebonden nieuwsbrieven uitgebracht. Deze brieven hebben een informatief karakter. Als u inhoudelijk wilt reageren op de nieuwsbrief, maak dan een afspraak met de leerkracht en reageer liever niet per mail.

Communicatie over het kind: Wat mag u van ons verwachten?

Naast de verschillende gesprekken die door het jaar al plaatsvinden (kennismakingsgesprek, rapportgesprekken), kan het voorkomen dat leerkrachten tussendoor met u over uw kind willen praten. Bijvoorbeeld over de leerprestaties of over de sociaal-emotionele ontwikkeling.  Zij zullen contact met u opnemen via de mail of telefoon, of u aanspreken op school. U mag verwachten dat de leerkracht kort de reden voor het gesprek, en het doel duidelijk maakt. Ook zal de leerkracht van tevoren aangeven wie er nog meer bij het gesprek aanwezig zullen zijn. In de meeste gevallen zal dat de Intern Begeleider zijn.

De gesprekken op De Beiaard verlopen in de meeste gevallen naar ieders tevredenheid. Wij willen de ouders met respect benaderen en verwachten een respectvolle houding van de ouders. Het kan zijn dat ouders en leerkrachten van mening verschillen. Dit hoeft echter niet te betekenen dat de communicatie niet goed is. Mocht het echter zo zijn dat u over de manier van communiceren tijdens het gesprek niet tevreden bent, dan kunt u dit bij de leerkracht aangeven.

Als dit niet de gewenste uitwerking heeft kunt u naar de directeur. Deze kan er voor kiezen om bij een gesprek te zijn, of adviseren om een derde partij bij het gesprek te laten zijn. Mocht u na deze maatregelen nog niet tevreden zijn, kunt u contact opnemen met de contactpersoon van school en deze kan u doorverwijzen naar de vertrouwenspersoon van het bestuur. Deze weg kunnen leerkrachten ook bewandelen in het geval zij over de manier van communiceren niet tevreden zijn.

Communicatie op De Beiaard: contacten tussen ouders en leerkrachten.

Op De Beiaard gaan we uit van het zogenaamde Educatief Partnerschap. Het gaat daarbij om de wederzijdse betrokkenheid van ouders en school en om het met elkaar creëren van optimale omstandigheden voor de ontwikkeling van het kind, zowel thuis als op school. Ouders en school gaan met elkaar in gesprek en werken zoveel mogelijk samen.

De Beiaard wil een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich prettig voelen. De zorg voor de kinderen staat centraal en wij gaan ervan uit dat dat ook het belangrijkste doel is van ouders. Wij vinden het belangrijk om de communicatie over de voortgang en het welbevinden van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen.