Aanmelden

Om uw kind aan te melden kunt u een afspraak maken om de school te bezoeken. Dit bezoek bestaat uit een gesprek over het onderwijs op De Beiaard en een rondleiding door de school terwijl de kinderen aan het werk zijn. In dit gesprek vragen we u of er dyslexie in de familie voorkomt en/of er andere zaken zijn waardoor het kind extra zorg behoeft.


Inschrijving

Als de keuze op De Beiaard valt, kunt u uw kind met een inschrijfformulier aanmelden. U ontvangt dit formulier op de eerste afspraak op school, wanneer u ook de rondleiding krijgt.

Broertjes en zusjes van kinderen die al op school zitten, krijgen voorrang. Daarna houden we de volgorde van de lijst van inschrijvingen aan.

Voor het maken van een afspraak, kunt u telefonisch contact opnemen: 030 – 2713531

 

Overgang van andere school

Als kinderen van andere scholen bij ons worden aangemeld, dan heeft de directeur eerst een gesprek met u, als ouder/verzorger, over onder andere de aanleiding om van school te veranderen. Daarna wordt door de Intern Begeleider van De Beiaard informatie opgevraagd bij de andere school. Vervolgens wordt uw kind in het Management Team besproken.


Groepsgrootte is bepalend

Bij de aanname van kinderen houden we rekening met de grootte van de groep. Ook kijken we naar het aantal zorgkinderen en het sociale klimaat in de groep waarin we uw kind plaatsen. Is de beslissing positief, dan bespreken we dit met de leerkracht van de betreffende groep. In de eerstvolgende teamvergadering wordt het aan het team meegedeeld. Het kind kan een dag komen meedraaien en daarna volgt de definitieve inschrijving.

Als duidelijk wordt dat uw kind extra hulp nodig heeft, kijken we of de school die hulp kan bieden. Hebben we de expertise in huis? Heeft de leerkracht voldoende mogelijkheden om het kind te begeleiden? Etc.

Plaats voor nieuwe leerlingen

We hebben jaarlijks ruimte voor 30 nieuwe kleuters. Daarnaast is er momenteel (najaar 2020) op De Beiaard ook in de groepen 4, 6 en 7 nog ruimte om enkele kinderen te plaatsen. Dit vanwege uitstroom door verhuizingen.

Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met Maaike de Mooy via telefoonnummer 030-271 35 31

Vanaf schooljaar 2021-2022 gaat door het beleid van de gemeente Utrecht ook het aanmeldbeleid van De Beiaard veranderen.
U kunt dit lezen in dit beleidsstuk: Aanmeldbeleid de Beiaard2021