Leerlingvolgsysteem

Vanaf groep 1 volgen we de leerlingen op De Beiaard systematisch. Met regelmaat kijken we of kinderen zich op leer- en sociaal-emotioneel gebied goed ontwikkelen.


Kleutergroepen

Het volgen van de leerlingen in groep 1/2 gebeurt voornamelijk aan de hand van observaties. Die zijn er vooral op gericht eventuele problemen in een vroegtijdig stadium te signaleren om zo de juiste maatregelen te kunnen nemen.

Aan het eind van groep 1 en in groep 2 nemen we bovendien twee toetsen af om te kijken of de kinderen aan de voorwaarden voldoen om straks in groep 3 te leren lezen, schrijven en rekenen. In een aparte leerling-bespreking bekijken we de kleuters die naar groep 3 gaan met de leerkrachten van groep 3 en de IB’er.


Groepen 3 tot en met 8

In de groepen 3 tot en met 8 nemen we op vastgestelde tijden toetsen af. Naast de methode gebonden toetsen gebruiken we ook de Cito-toetsen. Op het gebied van rekenen, woordenschat, leestempo, spelling en begrijpend lezen toetsen we de kinderen één of twee keer per jaar. Zo volgen we de leerlingen op de verschillende vakgebieden acht jaar lang individueel. Van iedere leerling houden we een leerling-dossier bij.

Zorgverbreding

Leerlingen die beneden de vastgestelde, landelijke doelen scoren, komen in aanmerking voor de zorgverbreding. Leerlingen die uitvallen kunnen verder onderzocht worden door de leerkracht of de leerling begeleidster van het School-Adviescentrum. Aan de hand van deze gegevens stellen we een handelingsplan op.

Interne Begeleider

De Interne Begeleider (IB’er) is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg bij ons op school. Ze houdt de toets- en onderzoeksresultaten bij en onderhoudt contacten met de direct betrokkenen van het kind (leerkracht, ouders, schoolbegeleider en anderen.) Ook ondersteunt de IB’er leerkrachten onze leerkrachten bij de organisatie van het onderwijs in de klas.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Op De Beiaard is een leerkracht die de speciale taak heeft om de sociaal-emotionele ontwikkeling van de kinderen in de gaten te houden. Naast het inzetten van KiVa als methode om kinderen op sociaal emotioneel gebied de juiste handvatten te geven, gebruiken we ook de vragenlijsten van KiVa. Deze lijsten worden door kinderen ingevuld vanaf groep 4 en geven een afgewogen beeld van de positie en rol van uw kind in de groep. Vanzelfsprekend leggen we de uitkomst van deze vragenlijsten naast onze eigen observaties. Beiden vormen de basis van ons handelen.

Meer over de speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften. Bijvoorbeeld wanneer een kind zich op leer- en of sociaal emotioneel gebied niet goed ontwikkelt. Of wanneer een kind regelmatig ziek is of leesproblemen heeft.