Lesmethoden groep 5


Het werken/leren in groep 5

In groep 5 verwerkt de leerling de lesstof klassikaal en zelfstandig. In de ochtend ligt het accent op rekenen, taal, spelling, technisch- en begrijpend leesonderwijs en schrijven. De middag wordt ingevuld met de zaakvakken, het documentatiecentrum en de creatieve vakken zoals handvaardigheid en drama.

In een doorgaande lijn werken de leerlingen aan hun weektaak. Er wordt binnen deze taak gedifferentieerd naar eigen niveau en tempo. Later in het jaar wordt ook de dagtaak in het programma opgenomen. De leerlingen leren binnen de dag- en weektaak hun werk te plannen en zelfstandig te werken.


De lesstof

Rekenen

Het rekenonderwijs van groep 5 bestaat uit verschillende onderdelen. Optellen en aftrekken tot duizend, vermenigvuldigen en delen, meten en wegen. Ook oefenen we stevig in het automatiseren van de tafels. Elk blok sluiten we af met een toets, waarna de kinderen herhalings- en verrijkingsstof krijgen.

Taal

In de taal- en spellingsmethode oefenen we diverse vaardigheden. Woord- en zinsbouw, woordenschat, taaluiting en creatief schrijven komen afwisselend aan bod. De leerlingen krijgen wekelijks een nieuwe spellingsafspraak waarmee zij, alleen of samen, in hun werkschrift op speelse wijze oefenen. De lessen zijn gevarieerd en worden zelfstandig of in een samenwerkingsvorm aangeboden.

In groep 5 kunnen de meeste leerlingen al redelijk vlot lezen. Het lezen en de leesbevordering krijgen veel aandacht. Voorlezen en het eigen leesboek zijn hierin belangrijk. Regelmatig toetsen we om de vorderingen van het technische leesniveau vast te stellen. De methode voor begrijpend leesonderwijs bestaat uit klassikale en zelfstandige lessen. De leerlingen worden getoetst met behulp van de computer.

Overige vakken

In dit jaar introduceren we de vakken aardrijkskunde en geschiedenis. Thema’s hierin zijn bijvoorbeeld wonen, werken, reizen, water en landschap. In de geschiedenislessen behandelen we onder andere thema’s als spelletjes van vroeger, boeren en jagers en het oude Egypte.

Verder bestaat het lespakket uit natuur, verkeer en vakken die op de leefomgeving van het kind en de maatschappij gericht zijn. In het documentatiecentrum werken de leerlingen in koppels aan een werkstuk. Zij lezen over hun onderwerp en maken van de gelezen informatie een werkstuk in de vorm van ‘weetjes’.