Visie op het onderwijs


De Beiaard: een school waar ieder kind wordt gezien

De Beiaard staat midden in de samenleving. Onze kinderen zullen daarin straks hun eigen plek vinden en hun eigen inbreng hebben. Wij willen dat onze kinderen bijdragen aan een leefbare, duurzame wereld van morgen.

Hiervoor leggen wij een solide basis in ons onderwijs. Door aandacht te besteden aan:

1. Intellectuele (cognitieve) ontwikkeling. Door een hoogwaardig en rijk onderwijsaanbod  met bijzondere aandacht voor creativiteit.

2. Sociale ontwikkeling. We leren onze kinderen wat “samenleven”  betekent.

3. Persoonlijke ontwikkeling. Door georganiseerde aandacht voor (de ontwikkeling van) ieder kind persoonlijk. “ Ieder kind wordt gezien” .

Voor de Beiaard zijn daarbij onderstaande waarden het fundament : 

  • Verantwoordelijkheid (je kunt binnen randvoorwaarden zelf keuzes maken)
  • (Zelf-)Vertrouwen ( Je mag er zijn en je gaat er van uit dat iemand het beste met je voorheeft)
  • Veiligheid: (Je voelt je geborgen en geaccepteerd)
  • Zorgzaamheid  (Je hebt oog voor de ander en je leefomgeving)

Aandacht voor duurzame ontwikkeling is een kernpunt op de Beiaard. De Beiaard heeft de ambitie zich te ontwikkelen tot De Duurzame basisschool van Utrecht.

De Beiaard heeft een recent schoolplan: schoolplan De Beiaard_juni 2016 Dit is de beknopte versie. Bij het opstellen ervan hebben we onze visie en missie tegen het licht gehouden. Het totale plan vindt u op onze Downloads pagina.


Vormingsaspecten

Wij  zorgen er als school voor dat de volgende vormingsaspecten de gehele basisschoolperiode aan bod komen.

1. Cognitieve ontwikkeling

Ieder kind wil leren. Het wil de wereld om zich heen ontdekken. Dat betekent dat het leerstofaanbod op onze school prikkelend en uitdagend moet zijn en moet voldoen aan de behoeftes van ieder kind afzonderlijk kind. Wij bieden onderwijs dat uitdagend en prikkelend is en voldoet aan de behoefte van ieder afzonderlijk kind.

2. Sociale- en emotionele vaardigheden

Een veilige omgeving waarin ieder kind zichzelf mag zijn is randvoorwaardelijk voor elke vorm van leren en ontwikkelen. Wij creëren een omgeving waarin kinderen veel in contact zijn met anderen in steeds wisselende situaties. Kinderen leren op die manier met anderen samen te werken, vriendschappen aan te gaan, conflicten te hanteren en uit te praten en een afweging te maken tussen groeps- en eigen belang. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich wil en durft te uiten. Het is daarbij van wezenlijk belang dat de kinderen leren open te staan voor elkaar en respect te hebben voor elkaars gevoelens en gedachten. Met behulp van het KIVA programma geven wij deze belangrijke gedachte inhoudelijk echt handen en voeten. De Beiaard is een KIVA-school.

3. Individualiteit

Ieder kind bieden wij de gelegenheid om zijn eigen mogelijkheden te leren kennen en te ontwikkelen. We proberen in onze school een zodanige veilige sfeer te creëren waarbinnen ieder kind zich thuis voelt en zich daardoor als persoon kan ontplooien. Ook zorgen we ervoor dat de leerstof zoveel mogelijk aansluit bij de individuele behoeftes van het kind.

4. Verantwoordelijkheid

We brengen kinderen bij dat ze eigen verantwoordelijkheden hebben en dat ze zich ook verantwoordelijk voelen voor hun eigen gedrag en werk. We leren ze respectvol te zijn voor eigendommen van zichzelf en anderen.

5. Zelfstandigheid

Het is goed als kinderen leren om zelf een eigen weg uit te zetten. Dat ze zelfstandig bepaalde (leer-) taken uitvoeren maar dat ze ook zelf leren bepalen wanneer en hoe gebruik te maken van de hulp van anderen. Hoe ouder het kind, hoe meer we een beroep doen op zijn zelfstandigheid.

6. Creativiteit

We vinden het belangrijk dat ieder kind zich op een creatieve manier kan en durft te uiten. We bieden daarom de gelegenheid om gedachten en gevoelens op vele manieren naar buiten te brengen: Op de Beiaard kan dat op beeldend, verbaal, muzikaal, intellectueel en lichamelijk gebied.

7. Maatschappelijke verkenning en maatschappijkritische betrokkenheid.

Een kind is onderdeel van de maatschappij. Daarom vinden we het belangrijk dat het kind de maatschappij leert kennen en kritisch leert bekijken.
Als school zorgen we er dan ook voor dat het kind o.a. via de wereld oriënterende vakken inzicht krijgt in onze en andere maatschappijen/ culturen en dat we over actuele zaken discussiëren wordt.

8. Lichamelijke vorming

We onderkennen zeker ook het belang van een goede lichamelijke ontwikkeling. Op de Beiaard krijgen kinderen de kans veel en zo goed te bewegen om op die manier de mogelijkheden van zijn lichaam te leren kennen. Onze (interne) gymzaal voor de onderbouw en ons prachtige schoolplein bieden daartoe zeer ruime mogelijkheden.

Om deze acht aspecten te realiseren is een goede teamsfeer zeer belangrijk. We proberen dit te bereiken door een gemeenschappelijke visie, een open communicatie en het samen verantwoordelijk zijn voor het schoolgebeuren. Leidraad daarbij voor de leerkrachten is:

  • positieve houding
  • inspelen op behoeften en capaciteiten van iedere leerling afzonderlijk
  • zorgen voor een veilige omgeving
  • kinderen verantwoordelijkheid geven voor hun eigen werk en ontwikkeling
  • ieder kind respecteren in wat het kan en doet
  • kinderen aanspreken op en stimuleren in hun verantwoordelijkheid voor elkaar en elkaars eigendommen.

Onderwijsstroming

Onze school is van oorsprong een katholieke basisschool. We geven levensbeschouwelijk onderwijs, waarbij we aandacht besteden aan de wereldgodsdiensten. Daarnaast ligt ook het accent op de omgang met elkaar en de wereld om ons heen (oriëntatie op normen en waarden).

Qua onderwijs volgen we geen bepaalde stroming, zoals Jenaplan of Dalton, maar hebben we uit de verschillende onderwijsideeën die activiteiten over genomen (en aangepast) die bij onze visie op onderwijs passen.