De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk ingesteld overleg tussen ouders, het personeel en de directeur van de school. De MR van De Beiaard telt zes leden; drie ouders en drie personeelsleden. De MR bespreekt gemiddeld een keer per zes weken de relevante beleidsmatige en organisatorische ontwikkelingen met de directeur. Daarmee kan de MR de ideeen en belangen van ouders en leerkrachten inbrengen in de besluitvorming. Lees hier de verslagen van de MR-vergaderingen.


Onderwerpen

Het overleg betreft enerzijds steeds terugkerende onderwerpen als het Schoolplan, het jaarplan, de begroting en de planning van vakanties en studiedagen. Anderzijds betreft het actuele zaken die spelen op en rond de school. De afgelopen periode waren dat onder meer financiële situatie van de school, het beleid rond sociaal-emotionele dynamiek op school (waar de keuze voor KIVA als methode uit voortgevloeid is) en de selectie van de nieuwe (interim-)directeur. Daarnaast is de MR, samen met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR), actief betrokken bij de orientatie van het schoolbestuur op andere bestuurlijke vormen.

Vorm

De MR beschikt over een aantal formele bevoegdheden, zoals ook een ondernemingsraad in een organisatie die heeft. Onze MR zorgt er met de directeur voor dat belangrijke zaken snel worden besproken met de MR, zodat de invloed van de MR geborgd is. De MR zorgt er voor dat de directeur transparant communiceert naar leerkrachten en ouders. Indien nodig betrekt de MR ouders actief, bijvoorbeeld door een ouderavond te beleggen, zoals vorig jaar gebeurd is naar aanleiding van de personele mobiliteit van leerkrachten. In 2014 is de MR het project “structurele ouderparticipatie” gestart, om nog meer competenties van beschikbaar te maken voor de school. Dit heeft geleid tot de oprichting van de oudervereniging “schOUDERS onder de Beiaard”.


Leden

Namens de ouders:
Kariene Bolt
Mara Post
Maarten Obels

Namens de leerkrachten:

Chantal Vranken
Aimée Duisenberg
Marianne Janssen

Reglement
SOZKO reglement MR 2018

Contact

Als u vragen, opmerkingen of suggesties heeft dan kunt u de MR bereiken via de mail adressen op onze Wie is wie?-pagina.
Of u kunt natuurlijk de leden aanspreken op het schoolplein.