Nieuwe ouders

Als u voor het eerst een kind heeft dat naar de basisschool gaat, komt er een hoop op u af. Hieronder vindt u daarom een beknopt ABC met de belangrijkste informatie.


Ouderparticipatie

Goed om te weten is dat De Beiaard een actieve oudervereniging kent: schOUDERS onder de Beiaard. Deze vereniging wil betrokkenheid creëren en stimuleren zodat ouders ook op eigen initiatief gaan bijdragen aan de school. Op een manier die het beste bij hen past en uiteraard altijd in overleg met school.

Voor onze kinderen is het fijn te weten en te zien, dat thuis en school bij elkaar horen.

Social Schools 3.0

Via ons digitale communicatiesysteem Social Schools 3.0 informeren we u regelmatig over schoolzaken. De praktijk wijst ook uit dat ook buurtgenoten met kinderen op De Beiaard een goede bron van informatie zijn.

Aanmelden

Op De Beiaard zijn in principe alle kinderen welkom. We streven naar een groepsgrootte van maximaal 32 leerlingen. Broertjes en zusjes van leerlingen plaatsen we met voorrang.
Zie ook: https://www.debeiaard-utrecht.nl/praktisch/aanmelden/
Voor het maken van een afspraak, kunt u telefonisch contact opnemen:

030 – 2713531

Absentie: ziek of te laat

Als een kind ziek is moet dit voor 8.30 uur telefonisch aan de school worden doorgegeven (030-2713531). Wanneer uw kind langer dan een dag ziek is, hoeft u dit niet elke ochtend opnieuw te melden. Wij vragen u uw kind goed uit te laten zieken en niet te snel weer naar school te doen, hoe graag het ook wil. Een kind met diarree is voor ons ook een ziek kind. En wij verzoeken u dringend uw kind dan thuis te laten.

Te laat komen kan natuurlijk gebeuren maar is erg storend. Probeer op tijd te komen bij het brengen en halen.

Buitengewoon verlof

Leerlingen hebben alleen vrij op de door de school vastgelegde vrije dagen. Volgens de Leerplichtweg mag de school alleen in bepaalde uitzonderingsgevallen buitengewoon verlof geven, zoals bijzondere familieomstandigheden of tijdens religieuze feestdagen. Het aanvragen van dit verlof moet schriftelijk (link naar pdf) bij de directie. Bij ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht dit te melden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente Utrecht.

Buitenschoolse opvang

Ludens en MiniStek verzorgen de naschoolse opvang voor ons. Wilt u van de opvang gebruik maken, dan kunt u contact opnemen met deze instanties. De kinderen worden na schooltijd in de klas door mensen van Ludens en MiniStek opgehaald.

Creadoedag

Eén keer per jaar houden we een creadoedag. Ouders en leerkrachten organiseren een aantal workshops waar kinderen zich voor kunnen inschrijven. Elk kind kan aan drie activiteiten deelnemen De groepen worden zo samengesteld dat kinderen van verschillende leeftijdsgroepen binnen één groep vertegenwoordigd zijn. Er wordt gemusiceerd, ”gekeukeld”, geschilderd, toneel gespeeld etc. ‘s Middags komen we bij elkaar en laten de verschillende groepen de eindproducten aan elkaar zien.

Eerste schooldag

In het kort de zaken die voor de eerste officiële schooldag belangrijk zijn:

  1. Vetervrije gympen
  2. Rugzak met iets te eten (fruit, stukje komkommer, of een gezonde boterham) en te drinken.
  3. Inleveren van a) het bereikbaarheidsformulier, b) toestemmingsverklaring medicijngebruik, c) indien u uw kind laat overblijven, het aanmeldformulier voor de overblijf en eventueel een overdracht van het kinderdagverblijf.
  4. Omdat het naar het toilet gaan in het begin nog wel eens te laat gebeurt, is het meegeven van een extra onderbroek en broek in de rugzak ook heel fijn.

Eten en drinken

Iedere ochtend wordt in alle groepen rond 10.00 uur gegeten en gedronken. Stop de trommel van uw kind alstublieft niet te vol. Graag een gezonde boterham of iets van fruit of groente meegeven. Snoep is niet toegestaan, ook niet een klein snoepje of cakeje en andere zoete koeken.

Voor de kleuters: Foefjes voor in de broodtrommel die ons werk schelen en uw kind  minder afhankelijk van ons maakt: Het sneetje in de bovenkant van de banaan, het beginnetje in de schil van de mandarijn.

Blijft jouw kind over? Lees dan ook ‘Overblijven’.

Halen en brengen

Vanaf 8.20 uur zijn de kinderen welkom op school en staat de deur open. Ouders van kleuters kunnen hun kinderen in de klas brengen, vanaf groep 4 gaan de kinderen zelfstandig naar hun klas. Wij verzoeken alle ouders om 8.25 uur de school te verlaten zodat alle lessen echt om 8.30 uur kunnen beginnen.

Bij het ophalen staan de kinderen van de kleuterklassen met hun juf buiten op het schoolplein. De oudere kinderen komen zelfstandig naar buiten. De kinderen die overblijven, blijven in de klas en worden door de overblijfjuf of meester opgehaald.

’s Middags verwachten we de kinderen uiterlijk 12.55 uur in de klas.

Voor het verhogen van de veiligheid verzoeken we ouders zoveel mogelijk te voet of op de fiets naar school te komen.

Gymkleding

Voor het gymmen in het speellokaal hebben de kleuters alleen duidelijk gemerkte gymschoenen zonder veters nodig, die op school in de klas worden bewaard. Uw kind mag in ondergoed gymmen, dit hoeft dus niet. Vergeet niet om na een half jaar even te kijken of de schoenen van uw kind nog passen. Uiteraard zal de juf dit ook aangeven als zij dit ziet.

Groepen 3 t/m 8 hebben les in de gymzaal aan de Wevelaan. Bij mooi weer maken we ook gebruik van het schoolplein of het grasveld bij het Kouwerplantsoen. Uw kind heeft geschikte gymkleding en gymschoenen nodig in een stevige tas, die steeds mee naar huis gaat. De leerlingen mogen bij gym geen sieraden dragen. Het verzoek is om de gymkleding regelmatig te wassen.

.

.

Kerstdiner

De december maand is een gezellige maand op school. Een kerstdiner hoort er ook bij. Op deze avond mogen de leerlingen in de klas dineren. Iedereen is mooi aangekleed en de klas ziet er prachtig uit. In overleg nemen alle ouders iets te eten mee. Zo is er voor iedereen een uitgebreid kerstdiner. Het kerstdiner vindt altijd plaats op de laatste donderdagavond voor de kerstvakantie.

Lesuitval

Wij doen er alles aan lesuitval te voorkomen. We werken samen met een goede invalpool, waardoor het altijd lukt om invallers te vinden als dat nodig is.

Luizen

Na elke vakantie worden de leerlingen van de school gecontroleerd op luizen. De uitslag van deze controle komt bij de ingang van het lokaal te hangen. Controleer echter ook zelf met regelmaat uw kind. Ieder kind heeft een luizenzak, waar de jas in gaat.

Nieuwe leerlingen: kleuters

Voor ouders van nieuwe leerlingen hebben wij een informatieboekje beschikbaar.

Ouderbijdrage

Ouders van kinderen op De Beiaard betalen een vrijwillige jaarlijkse ouderbijdrage. Heeft u een U-pas dan komt u in aanmerking voor korting. De ouderbijdrage wordt gebruikt voor onder andere de Sint- en Kerstviering, schoolreisjes en kamp.

Overblijven onderbouw

Er is lunchpauze van 12 tot 13 uur. Kinderen kunnen tussen de middag thuis eten of overblijven. De overblijf wordt geregeld door MiniStek. Elke groep heeft zoveel mogelijk een vaste overblijfkracht. Vanaf 12 uur hebben de kinderen rustig de tijd om onder toezicht van een overblijfkracht in hun eigen klas te lunchen. De kinderen uit de onderbouw mogen zolang ze nodig hebben eten en drinken. De kinderen die na 20 minuten al klaar zijn mogen dan al naar buiten.

De broodtrommel en beker, beiden voorzien van naam, kunt u in de schooltas van uw kind doen.

Via MiniStek regelt u welke dagen uw kind standaard overblijft. Als uw kind een keer extra overblijft of juist een keer minder komt, dan kunt u dat bij Ministek aangeven.

Wanneer uw kind overblijft, moet het ook echt overblijven! Het kan niet opeens met een vriendje of vriendinnetje mee. Afspraken over meegaan met een vriendje of vriendinnetje moet u onderling al van te voren afgesproken hebben.

Overblijven bovenbouw

De bovenbouw heeft 20 minuten de tijd om hun eten en drinken te nuttigen. De overblijfkracht stimuleert de kinderen om hun meegebrachte eten op te eten. Het eten dat niet op gegeten wordt, moeten de kinderen weer terug in hun trommel doen, zodat u weet hoeveel uw kind heeft gegeten. Tijdens het eten wordt er gekletst, een spelletje gedaan of even televisie gekeken. Na het eten om 12:20 uur spelen de kinderen in het overblijf lokaal of buiten onder toezicht van de overblijfkrachten Er is altijd buitenspelmateriaal aanwezig. Ook mogen de kinderen binnen in het overblijflokaal spelen, lezen, knutselen enz.

Overgang van andere school

Als kinderen van andere scholen bij ons worden aangemeld, dan heeft de directeur eerst een gesprek met de ouders/verzorgers. Daarna leggen we contact met de andere school en wordt het kind in het Management Team besproken. Bij aanname houden we rekening met de grootte van de groep. Ook kijken we naar het aantal zorgkinderen en het sociale klimaat in de groep waar we het kind plaatsen.

Is de beslissing positief dan bespreken we dit met de leerkracht van de betreffende groep. Het kind kan een dag komen meedraaien en daarna volgt de definitieve inschrijving.

Paasdoos/Paasontbijt

Rond de Pasen organiseren we een ontbijt op school. Iedere leerling maakt thuis een Paasdoos voor een klasgenootje met een ontbijtje erin. Jouw zoon of dochter krijgt minimaal een week voor het ontbijt een briefje mee naar huis waar op staat voor wie het ontbijt bestemd is en wat dit kind graag eet en drinkt. Samen versieren jullie thuis iets (bijvoorbeeld een schoenendoos) om het ontbijtje in te stoppen, op te zetten of onder te stoppen. Voor de beginner: houd het wel praktisch. De ervaring leert dat de reis van huis naar school niet vergeten moet worden.

Speelgoed

Op maandagochtend vertellen de kleuters over het weekend. Op deze ochtend mogen ze ook iets van speelgoed meenemen, maar dit moet wel onder de stoel passen. Op maandagmiddag en de andere dagen is dit niet de bedoeling. Als een kleuter in de wenperiode zit, mag het natuurlijk een knuffel meenemen. En speelgoed dat bij de letter van de week past, mag altijd mee. Deze spulletjes komen aan de letterparaplu te hangen of komen te staan in de letterkast.

Verjaardag vieren

Wanneer uw kind net vier jaar is, wordt deze verjaardag niet in de klas gevierd. De daaropvolgende verjaardagen natuurlijk wel! Voor de kinderen die in augustus en september jarig zijn en dus al meedraaien met de groep als zij vier jaar worden, is er wel de mogelijkheid om de verjaardag te vieren in de klas.

De ochtendkring staat dan in het teken van de verjaardag. Aan het eind van die kring mag uw kind trakteren. Maak deze traktatie niet te groot. Tijdens het gezamenlijke speelkwartier mag uw kind samen met twee vriendjes of vriendinnetjes de klassen rond om de leerkrachten te trakteren en een cadeautje uit de grabbelton te grabbelen. De verjaardagen worden zonder aanwezigheid van ouders gevierd.

Verzekering en aansprakelijkheid

Het schoolbestuur heeft een collectieve ongevallenverzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico voor leerlingen en personeel. Schade toegebracht aan derden door schuld van een leerling is wel gedekt, indien redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat de toezichthoudende leerkracht de schade had moeten en kunnen voorkomen.

Weeksluiting

De aula is de plek waar de kinderen gymmen en waar een aantal keer per jaar samen met andere groepen een gezamenlijk afsluiting plaats vindt. Op de Digiduif kalender en in de schoolnieuwsbrieven staat welke groepen wanneer aan de beurt zijn. Deze afsluitingen vinden altijd op de vrijdagen om 14 uur plaats. Alle betreffende groepen doen wat op het podium zoals dans, zang, toneel of muziek. U bent van harte welkom om hier naar te komen kijken.

Wennen

De Beiaard kent geen ‘wenprogramma’. Een week voor de vierde verjaardag draait uw kind een ochtend mee op school. De toekomstige leerkracht van uw kind zal één tot twee maanden voor uw kind vier wordt contact opnemen voor het maken van een wenafspraak.
Als uw kind net op school zit doet het veel indrukken op waarvan veel kinderen erg moe worden. Voor sommige kinderen kan het teveel zijn om direct de middagen naar school te gaan en eventueel ook over te blijven. U kunt in overleg met de leerkracht van uw kind bekijken of uw zoon of dochter vanaf het begin hele schooldagen naar school gaat of alleen te ochtenden.

Zit mijn kind in de instroomgroep of in groep 1?

Vanaf dit schooljaar (2020-2021) staat de instroomdatum niet meer op 1 december, maar op 1 oktober.

Kinderen die voor 1 oktober van het schooljaar vier worden zitten dan in groep 1, kinderen die op of na 1 oktober vier worden rekenen wij tot de instroomgroep.
Wij hebben deze keuze gemaakt omdat wij merken dat voor de meeste kinderen anderhalf jaar kleuteren te kort is om de ontwikkelingsprocessen door te maken die het fundament vormen voor het verdere leren in groep 3. Deze kinderen hebben regelmatig meer moeite om het leerproces te volgen. Als we naar de resultaten kijken zien wij dat bij kinderen die uitvallen op bepaalde vakken veel kinderen zitten die juist in het najaar jarig zijn.

Uiteraard houden wij bij het doorstromen naar groep 3 altijd rekening met hoe uw kind zich ontwikkelt. Kinderen die tussen de zomervakantie en de kerstvakantie op school komen, houden we daarbij extra in het vizier.