Lesmethoden groep 4


Het werken en leren in groep 4

In groep 4 is de techniek van het lezen geen doel op zich, maar meer en meer een middel om ook bij andere vakken te gebruiken. Inzichtelijk werken wordt steeds belangrijker en de kinderen gaan zich steeds meer verdiepen in de leerstof.


De lesstof

Lezen

Het aanvankelijk lezen is afgesloten. Aan de hand van de methode “Estafette” werken we verder aan de leesvaardigheid van de kinderen. Deze methode zorgt ervoor dat elke leerling een leerstofpakket krijgt op het juiste AVI-niveau in combinatie met de juiste aanpak.

Kinderen die bijna vanzelf hun leesvaardigheid ontwikkelen, werken veel zelfstandig met de Estafetteloper werkboekjes. Zodoende heeft de leerkracht meer tijd voor de kinderen die de hulp hard nodig hebben.

Voor het begrijpend lezen wordt gebruik gemaakt van de methode ”Leeslink.” Belangrijk in deze methode is het achterhalen van de betekenis of bedoeling van een tekst. Stap voor stap leren de kinderen hoe ze een tekst moeten lezen en gebruik kunnen maken van hun voorkennis. Verder besteedt de methode veel aandacht aan onderlinge interactie. De kinderen maken de opdrachten alleen of in tweetallen. Verder heeft de methode ook leeskaarten met diverse opdrachten die zelfstandig of samen gemaakt kunnen worden.

De erg goede lezers maken ook gebruik van de extra leesopdrachten van Nieuwsbegrip: Dit is een leuke en zinvolle aanvulling bij onze methode. Iedere week is er een nieuwe tekst met opdrachten. Deze tekst gaat over het (hedendaagse) nieuws en wordt door de leerkracht gedownload.

Voor de leergang taal en spelling gebruiken we de methode “Leeslink”. Leeslink is een digibordmethode waarmee de kerndoelen voor begrijpend studerend lezen centraal staan. Ze leren precies hoe en wanneer ze een strategie kunnen inzetten om een tekst te kunnen begrijpen. Leeslink gaat uit van de 7 evidence-based leesstrategieën die bewezen beter tekstbegrip opleveren en kinderen goed voorbereiden op het voortgezet onderwijs.

 

Creatief spellen

Buiten de methode om, hebben we in groep 4 ook geregeld lessen op het gebied van creatief stellen. De kinderen maken dan woordspinnen, tekenen met letters, woorden worden vervangen door tekeningen etc.

Rekenen

Bij rekenen gebruiken we de methode ”Rekenrijk”. De methode is opgedeeld in blokken. Ieder blok bestaat uit negen leerkrachtgebonden lessen en zelfstandige verwerkingslessen. Na deze lessen vindt er een toets plaats. Aan de hand van de toetsgegevens kijken we of een kind in de laatste week van het blok verrijkingsstof krijgt of herhaling. Zwakkere rekenaars zitten met de leerkracht aan de instructietafel en ontvangen hier verlengde instructie en directe terugkoppeling.

Andere vaardigheden

In groep 4 komen de volgende onderdelen aan bod: klokkijken, optellen en aftrekken tot 100, tafels van vermenigvuldigen, meten en wegen. De oefeningen worden gemaakt in een werkschrift en een apart rekenschrift.

Weektaken

In groep 4 wordt ook gewerkt met de weektaak. Op het bord staat een aantal werkopdrachten die de kinderen in die week moeten doen. Als een opdracht gemaakt is, wordt dit afgetekend door de leerkracht. De kinderen krijgen per dag een half uur de tijd om aan deze taak te werken. Ook kunnen ze eraan werken als ze eerder klaar zijn met andere vakken. Werkjes die veel voorkomen in de weektaak zijn: spelling, taalopdrachten, rekenen, werken met loco, schrijfopdrachten of thematische opdrachten. In de weektaak zitten ook remediërende opdrachten of opdrachten om kinderen extra uit te dagen.


Documentatiecentrum

Een keer per week werken de kinderen in het Documentatie Centrum (DC). In groepjes van twee of alleen maken ze werkstukjes over allerlei onderwerpen (circus, dieren, piraten, sport, voeding etc). De kinderen werken aan de hand van een stappenplan. Ze beginnen met het maken van een woordspin over hun onderwerp. Dit om voorkennis naar boven te halen. Daarna gaan ze het boekje goed lezen en schrijven ze in hun eigen woorden op wat er belangrijk was. Verder zoeken ze naar informatie en plaatjes op het internet en maken ze een mooie tekening.

Computer

De computer gebruiken we in groep 4 gebruikt om informatie op te zoeken en om verhaaltjes/werkstukjes te schrijven. Ook zetten we de computer in bij de vakken rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. We maken diverse oefeningen, die aansluiten bij de methodes en nemen ook digitale toetsen af. Daarnaast zijn er diverse remediërende activiteiten, die de kinderen zelfstandig kunnen uitvoeren.