Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften

De procedure die gevolgd wordt indien er problemen met een kind zijn.

Wanneer blijkt dat een kind zich op leer- en/of sociaal emotioneel gebied niet goed ontwikkelt, kijken de groepsleerkracht en de IB’er samen welke hulp we het kind kunnen bieden. Hierbij betrekken we ook het kind en de ouders zo veel mogelijk. De hulp wordt in een handelingsplan beschreven. Na verloop van tijd bekijken we of de hulp het gewenste resultaat oplevert.

Mocht blijken dat de problemen bij het kind niet zo maar te verhelpen zijn, dan nemen we uitgebreid onderzoek af. Meestal gebeurt dit door de leerlingbegeleider van CED. Als ouder wordt u uiteraard al in een vroeg stadium geïnformeerd en betrokken bij het zoeken naar oplossingen/aanpak van de problemen.

Wanneer blijkt dat wij, ondanks onze leerlingenzorg, niet verder in staat zijn om een leerling adequaat te begeleiden, kan verwijzing naar het speciaal onderwijs plaatsvinden of een meer geschikte basisschool.

Jeugdgezondheidszorg

Zieke kinderen

Regelmatig hebben leerkrachten te maken met kinderen die op school ziek worden, of met kinderen die zich niet zo lekker voelen. Daarnaast gebeuren er wel eens ongelukjes en lopen kinderen schrammen en wonden op, of worden ze gebeten door insecten. Minder vaak zijn er kinderen die een speciale behandeling nodig hebben, (bv. coeliakie, allergieën) of medicijnen toegediend moeten krijgen. Soms zijn kinderen langdurig ziek of valt op dat ze met tussenpozen regelmatig ziek zijn. Daarnaast zijn er nog kinderen die niet ziek zijn, maar wel een stoornis hebben zoals ADHD en medicijnen toegediend moeten krijgen. We hebben een protocol dat richtlijnen geeft voor de leerkrachten hoe ze moeten handelen in al deze situaties en waartoe ze bevoegd zijn.

Logopedie

Op het eind van het schooljaar worden alle leerlingen van groep 2 gescreend op eventuele spraak-, stem – of taalstoornissen. Wanneer een stoornis wordt gevonden die nader onderzoek en/of behandeling wenselijk maakt, nemen we daarover met de ouders contact op. Als ouder moet u dan zelf (via de huisarts) op zoek naar een logopediste. Natuurlijk kunt u hierover ook bij de leerkracht van hun kind advies inwinnen.

Protocol Leesproblemen en Dyslexie.
Kinderen die dyslectisch zijn moeten zo vroeg mogelijk gesignaleerd en begeleid worden. We werken volgens de richtlijnen van het Protocol Leesproblemen en Dyslexie, dat is ontwikkeld door het Expertisecentrum Nederlands.
Vanaf de aanname in de kleutergroep worden bepaalde kinderen intensief geobserveerd, getoetst en begeleid om eventuele leesproblemen te voorkomen of te verhelpen. Het gaat dan om zogenaamde “risicokinderen”, waarbij bijvoorbeeld dyslexie in de familie voorkomt, of kinderen die de leerkracht opvallen op taalgebied.

Aan het eind van groep 2 worden alle leerlingen zorgvuldig bekeken voor de overdracht naar groep 3, waar het aanvankelijk leesonderwijs vervolgens op maat gegeven kan worden. Ook voor groep 3 geeft het protocol aanwijzingen voor vroegtijdige signalering en begeleiding van problemen in de lees- en spellingontwikkeling. We blijven, ook voor dyslectische kinderen, streven naar een zo hoog mogelijk niveau van functionele geletterdheid. Het inzetten van hulpmiddelen en het aanvragen van een dyslexieverklaring behoren tot de mogelijkheden in de hogere groepen.