Schoolorganisatie – activiteiten


Documentatie Centrum

De school beschikt over een groot Documentatie Centrum (DC) met allerlei informatieve boeken. In dit lokaal staan ook circa 20 computers. Vanaf de groepen 1/2 werken we met de boeken. Bij ieder nieuw thema halen we boeken uit het DC, die dan die periode in de klas blijven. We bekijken en bespreken ze samen in de groep en/of individueel.

In groep 3 starten we in januari, als de kinderen al wat kunnen lezen, met het DC-werk. In tweetallen lezen ze Mini-informatieboekjes en beantwoorden ze vragen. Ze verwerken de tekst tot een klein verslagje en houden een spreekbeurt. Zo bouwen we het werken in het DC op tot en met groep 8. De kinderen werken in groepjes van 2 of 3 aan een onderwerp.

De kinderen vatten boekteksten in eigen woorden samen, zoeken op internet informatie over het onderwerp op, tekenen, plakken etc. Daarnaast schrijven we instanties aan met de vraag om materiaal over een bepaald onderwerp. Zo ontstaan werkstukken over allerlei onderwerpen. Als het werkstuk af is, houden de leerlingen een spreekbeurt in de eigen groep, al dan niet aan de hand van een PowerPoint presentatie. De andere leerlingen luisteren, stellen vragen en geven commentaar.

Informatie en Communicatie Technologie (ICT)

De computer en het internet nemen ook op school een steeds grotere plaats in. Niet alleen als krachtig leer- en communicatiemiddel, maar ook als informatiebron. Kinderen ervaren het werken met de computer bovendien als zeer motiverend.

In iedere klas staan 2 (kleuters) of 3 (groep 3 t/m 8) computers en de overige staan boven in de gang en in het DC. Het technisch beheer van het schoolnetwerk wordt extern geregeld, waardoor er intern meer tijd overblijft voor het onderwijsinhoudelijke computerbeleid.

Techniektorens

In het DC staan drie techniektorens voor de onder-, de midden-, en bovenbouw. In deze torens staan bakken met allerlei opdrachten die de leerlingen zelfstandig in groepjes kunnen uitvoeren.

Elke groep kan zich 10 keer per jaar bezig houden met metselen, tandpasta maken, stroomkringen bouwen, verstek zagen, bruggen bouwen etc.

Creadoedag

Minstens één keer per jaar houden we een creadoedag. Ouders en leerkrachten organiseren dan een aantal workshops waarvoor kinderen zich kunnen inschrijven. Elk kind kan aan drie activiteiten deelnemen. De groepen worden zo samengesteld dat kinderen van verschillende leeftijdsgroepen binnen één groep vertegenwoordigd zijn. Er wordt gemusiceerd, ”gekeukeld”, geschilderd, toneel gespeeld etc. ‘s Middags komen we bij elkaar en laten de verschillende groepen de eindproducten aan elkaar zien.

Differentiatie

  1. In alle groepen werken we met de weektaak. Daarin zitten vooral werkjes die de leerlingen zelf kunnen nakijken. Leerlingen die op een bepaald gebied extra oefening nodig hebben, krijgen hiervoor opdrachten in de weektaak. Leerlingen die weinig moeite hebben met de basisstof, krijgen verrijkingsstof aangeboden. Ook het computergebruik regelen we zoveel mogelijk in de weektaak.
  1. Regelmatig werken we met een dagtaak, zeker in de hogere groepen. Op het bord staat dan waaraan we die ochtend werken. De leerlingen mogen de volgorde van de activiteiten grotendeels zelf bepalen. Naast het bevorderen van het zelfstandig werken, het leren plannen van taken, heeft de leerkracht ook meer tijd om kleine groepjes kinderen extra instructie te geven.
  1. Op rekengebied hoeven de goede rekenaars niet alle instructies te volgen en mogen ze bepaalde opdrachten overslaan. Dit noemen we compacten. Nadat ze met de aangeboden stof van een blok klaar zijn, gaan ze verder met een extra uitdagend rekenprogramma, bijvoorbeeld op wiskundegebied. Alle leerlingen beginnen wel weer op hetzelfde moment aan het nieuwe rekenblok beginnen, dus niemand komt voor of achter te lopen.
  1. In iedere klas staat een verrijkingskist. In de kleutergroepen gaat het met name om uitdagende (spel)materialen op het gebied van ruimtelijke vorming, logisch denken en bouwen. Vanaf groep 3 vullen we deze ontwikkelingsgebieden aan met uiteenlopende projecten en verrijkende activiteiten voor taal en vreemde talen, lezen en literatuur, rekenen en wiskunde.

Projectweek

Eenmaal per jaar houden we in het voorjaar een projectweek naar aanleiding van een maatschappelijk, cultureel en/of actueel onderwerp. Alle groepen zijn daar gedurende een week mee bezig. De ‘gewone lessen’ passen we zoveel mogelijk aan het thema aan. In deze week bruist het in en rondom de school van allerlei bezigheden, die met het thema te maken hebben. Het project wordt gezamenlijke gestart en afgesloten. De afsluiting heeft meestal te maken met een activiteit voor een goed doel.

Weeksluiting en Open podium

Op een aantal vrijdagmiddagen houden we een weeksluiting. Dit doen we met de helft van de school. We delen daarbij de school verticaal doormidden, zodat groot en klein elkaar tegen komen. Alle groepen treden dan op en komen 4 keer per jaar aan bod. In januari wordt op drie vrijdagmiddagen open podium gehouden. Kinderen die dat willen, kunnen op deze middagen hun talenten aan de andere kinderen van de school laten zien. Dansen, acrobatiek, een muziekinstrument bespelen etc. Alles komt aan bod!

Buitenspelen

Met elkaar buiten spelen vinden we belangrijk. We hebben echter niet voldoende ruimte op de speelplaats om alle kinderen van de school op hetzelfde tijdstip te laten spelen. Daarom hebben we ervoor gekozen om ‘s morgens twee speelkwartieren te houden en de school verticaal te splitsen. Kinderen hebben nu meer ruimte om te spelen en leerlingen uit de verschillende groepen blijven elkaar ontmoeten. Er lopen ieder speelkwartier twee leerkrachten buiten om te zorgen dat de kinderen zich ook bij het buiten spelen veilig voelen.

Expressieactiviteiten

Hieronder verstaan we handvaardigheid, tekenen, muziek en drama. De lessen handvaardigheid worden verzorgd door een vakleerkracht. De kinderen van de groepen 3 t/m 8 leren binnen deze lessen omgaan met diverse technieken en materialen aan de hand van verschillende onderwerpen. De werkstukken worden in de school tentoongesteld. De groepsleerkrachten verzorgen de lessen tekenen, muziek en drama.

Alle expressie-activiteiten komen ook uitgebreid aan bod bij de weeksluiting, de open podium en creadoedag.

Lichamelijke opvoeding

De kinderen uit groep 1/2 maken gebruiken het speellokaal voor de bewegingslessen. In deze zaal bieden we met de toestellen klim-, ren-, glij- en andere bewegingsvormen aan. Als het weer het toelaat spelen de kinderen regelmatig buiten. De gymlessen van groep 3 t/m 8 vinden plaats in de gymzaal aan de Wevelaan. Bij mooi weer gebruiken we ook het schoolplein of het grasveld bij het Kouwerplantsoen. Alle kinderen hebben twee gymlessen per week. Eén daarvan wordt gegeven door een vakleerkracht, de andere door de groepsleerkracht. We werken aan de hand van een bewegingsonderwijsmethode die een doorlopende leerlijn van de kleuters tot aan groep 8 garandeert. Er is veel variatie in de spellessen en lessen met toestellen. De kinderen dragen gymkleding en gymschoenen, dit uit hygiënisch oogpunt.

Godsdienst/Levensbeschouwing

Kinderen leren op school veel over zichzelf, andere mensen en de wereld om hen heen. Dit gebeurt dagelijks en in allerlei situaties. Deze levensbeschouwelijke ontwikkeling van kinderen willen we stimuleren en begeleiden.

Feesten

Ieder jaar vieren we bij ons op school Sinterklaas, Kerstmis en Carnaval. Sint bezoekt onze school en viert zijn verjaardag in de verschillende groepen. Elke bouw doet dat op zijn eigen manier. Kerstmis vieren we op de donderdagavond voor de kerstvakantie met alle kinderen. Nadat kinderen uit groep 1 t/m 8 samen een kersttoneelstuk hebben opgevoerd staat er voor alle groepen een feestelijke maaltijd klaar in de eigen klas. Deze wordt verzorgd door de ouders.

De vrijdag erna bezorgen de kinderen zelfgemaakte kerstkaarten met een kerstgroet bij de buurtbewoners en voeren de leerkrachten een zelfverzonnen kersttoneelstuk op.

Carnaval staat in het teken van de vrolijkheid en de zotheid. Iedereen komt verkleed op school en er wordt gedanst en gezongen. Natuurlijk besteden we ook aandacht aan de achtergronden van deze feesten.

Huiswerk

De leerlingen van groep 7 en 8 krijgen huiswerk mee. Zo wennen de kinderen aan het thuis werk maken voor school. In groep 7 gebruiken we daarbij een huiswerkkaart. Op deze kaart staat welke taak het kind thuis moet maken. Het is de bedoeling dat de ouders controleren of het werk ook (goed) gemaakt wordt. In groep 8 krijgen ze twee maal per week -op maandag en op donderdag- een taak mee. De kinderen moeten leren dit werk zodanig te plannen, dat ze er iedere dag gemiddeld een half uur tot drie kwartier mee bezig zijn. (Zie verder het werken en leren in groep 7 en 8.)