Zorgstructuur en toetsen

zorgstructuurZorgstructuur

De leerkracht maakt een zorgplan voor de groep. Leerlingen die extra zorg of juist meer uitdaging nodig hebben, worden hierin opgenomen. Tijdens schooltijd is er tijd en ruimte voor:

  • het werken met individuele kinderen
  • het begeleiden van kleine (verlengde) instructiegroepjes

Daarnaast is de intern begeleider beschikbaar om te helpen bij begeleidingsvragen, het maken van handelingsplannen, het doen van handelingsgerichte observaties en het zoeken naar geschikt materiaal in de orthotheek. In voorkomende gevallen kan Remedial Teaching worden ingezet op didactisch of pedagogisch gebied.

Toetsen

Van iedere leerling worden de methode-onafhankelijke toetsgegevens van het Cito L(O)VS op een centrale plaats bijgehouden in een groepsdossier. De leerkracht is hiervoor verantwoordelijk.

Voor de volgende leerlingen wordt in ieder geval een handelingsplan opgesteld:

  • Leerlingen die bij de Cito-toetsen beneden het minimumdoel scoren (4 of 5)
  • Leerlingen die een eigen programma volgen voor rekenen of taal
  • Leerlingen met ambulante begeleiding
  • Leerlingen met een verlengde periode
  • Leerlingen die aanpassingen in het leerstofaanbod krijgen (verrijking- of verdieping)

Handelingsplannen worden besproken met de intern begeleider en bewaard in het groepsdossier. De groepsleerkracht is verantwoordelijk voor het maken, uitvoeren en evalueren van het handelingsplan. De intern begeleider bewaakt dit proces en bespreekt de voortgang tijdens leerling-besprekingen. Geëvalueerde handelingsplannen worden bewaard in een afgesloten dossierkast.

Indien een leerkracht zich handelingsverlegen voelt kan de intern begeleider altijd tussentijds om advies worden gevraagd. Ook kunnen leerkrachten een leerling inbrengen tijdens een zorgvergadering.