Kangoeroeklassen De Beiaard

Kangoeroeklassen De Beiaard

Professionele begeleiding van (hoog)begaafde kinderen bij De Beiaard
In het kader van de ambities in het schoolplan van De Beiaard voor 2016-2020 wordt in deze special ingegaan op de praktijk en ambities voor professionele begeleiding van (hoog)begaafde kinderen.  Deze special is gebaseerd op een interview met de intern begeleider, Laura Roelants en met een leerling en ouder met ervaring op dat gebied. De interviews zijn uitgevoerd door Richard Kemper vanuit de werkgroep communicatie van de oudervereniging schOUDERS onder De Beiaard en Ids Beemer (groep 8).

Waarom aandacht voor (hoog)begaafdheid?
Omdat elk kind telt, is er zowel aandacht voor gemiddelde kinderen als voor kinderen die meer ondersteuning nodig hebben of juist meer uitdaging. Dit zijn stappen op weg naar het ideaal van onderwijs op maat voor elk kind. Omdat een groot deel van de leerlingen aan de bovenkant van het gemiddelde presteert wil De Beiaard ook voor kinderen die meer aankunnen passend onderwijs aanbieden.

Hoe wordt een professionele aanpak voor (hoog)begaafdheid gewaarborgd?
Vanuit het samenwerkingsverband Utrecht Primair Onderwijs, dat sinds 2015 is ontstaan vanuit een aantal verschillende samenwerkingsverbanden en alle scholen voor  primair onderwijs in Utrecht samenbrengt, wordt samengewerkt op basis van wijken.

De Kangoeroeklas heeft een film gemaakt over De Beiaard.

Dit is de link:   YouTube

dit is gemaakt door Roos, Daan AB, Elma, en Lucas. veel plezier

 

                                     

Foto Ids Beemer van Laura Roelants en deel van haar retrovazencollectie.

laura

De Beiaard zit in het lerend netwerk met alle scholen uit Noord-Oost, Oost en Centrum.

Dit SWV heeft een handreiking hoogbegaafdheid opgesteld[1].
[1]zie: http://www.swvutrechtpo.nl/uploads/scholen/handreiking-hoogbegaafdheid-versie-2016.pdf

Er is overigens geen  consensus over de term hoogbegaafdheid omdat deze meerdere aspecten bevat. Het gaat niet alleen om intelligentie maar bijvoorbeeld ook om creativiteit en doorzettingsvermogen bij het leren. Vanuit het team is een beleidsplan hoogbegaafdheid opgesteld door de drie leraren die daar in zijn geschoold (cursussen, netwerkbijeenkomsten en trainingen). Vanuit het SWV is op dit plan ook feedback gegeven. De intern begeleider is samen met de twee andere leraren aanspreekpunt voor het team en verantwoordelijk voor bewaking van de voortgang en de  borging. Op teambrede studiedagen wordt er aandacht aan besteed.
 

Wat doet De Beiaard nu al om extra uitdaging te bieden?   
Binnen de school wordt op 3 niveaus lesgegeven: een gemiddelde groep, een groep die wat meer tijd & oefening nodig heeft en een groep die meer uitdaging en juist minder instructie en oefening nodig heeft. Voor de tweede groep wordt extra instructie gegeven, bijvoorbeeld de kleine kring bij de kleuters en via remedial teaching. Voor meer uitdaging wordt bij het rekenen bijvoorbeeld gewerkt met  “compacten” . Dit houdt in dat er minder tijd besteed wordt aan basisstof. De tijd die daardoor vrijkomt kan naar moeilijkere lesstof. Bij rekenen kan gewerkt worden met de methodes Rekentijgers, Kien en Somplextra. Het is de bedoeling  dat dat de basisstof wordt voor die leerlingen. Voor spelling en taal en vakken als aardrijkskunde is het lastiger om moeilijkere lesstof te gebruiken, daar geven de leerkrachten bijvoorbeeld een uitdagende stelopdracht, laten iets nader uitzoeken wat de klas interessant vindt of werken met algemene verrijking in een project. Daarnaast krijgt een groepje leerlingen via een ouder Spaanse les onder schooltijd.

De volgende stap, de Kangoeroeklas
De Beiaard gaat begin 2017 op de woensdagochtend een Kangoeroeklas invoeren, één groep voor groep 3 t/m 5 en één voor groep 6 t/m 8. Er wordt begonnen met kinderen die didactisch zichtbaar voorlopen bij rekenen en taal en waarbij de leerkracht  aangeeft dat die onvoldoende binnen de klas kan aanbieden. In de Kangoeroeklas worden activiteiten aangeboden waar in de klas verder aan gewerkt kan worden. Ook wordt er gewerkt aan “leren leren” , “leren denken” en “leren (voor het) leven”. De ambitie is om op termijn de Kangoeroeklas uit te breiden met kinderen die onder het bredere begrip van hoogbegaafdheid vallen.

Het perspectief van een leerling uit groep 6
Bij rekenen doet hij de ene keer met de rest van de klas mee en werkt de andere keer zelfstandig en slaat dan dingen over en gaat als hij klaar is verder met  Rekentijgers en  Kien.  Soms doet hij ook een project om een eigen variant te maken van een rekenblad.  Hij vindt het uitdagend om met de computer te werken en vooral leuk als hij iets nieuws doet wat hij nog niet kent en zelf kan maken. Bij taal krijgt hij extra uitdaging door bijvoorbeeld iets op te zoeken op de computer als hij het woord niet kent en dan vragen te beantwoorden of bijvoorbeeld spiegelschrift lezen. In de klas werkt hij wel eens met de schoolversie van Squla en vindt het leuk dat hij dan ook oefeningen kan doen op een hoger niveau dan de groep waarin hij zit.

Het lijkt hem leuk om in de Kangoeroeklas te komen en dan bijvoorbeeld iets moeilijks met Kapla te bouwen of zelf een spel te maken.  Zijn moeder geeft aan dat hij vanaf groep 1 al makkelijk leerde en in  groep 5 aangaf dat hij zich verveelde omdat er veel lange uitleg was. Toen heeft de intern begeleider gesproken met de leerkrachten en ouders en met hem tests voor rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen gedaan. Ook leerkrachten en ouders vulden vragenlijsten in over onder andere sociale ontwikkeling en intelligentie. De conclusie was dat hij goed zou passen bij de Kangoeroeklas die werd ontwikkeld.

Wat zijn verder de ambities van De Beiaard voor begeleiding van (hoog)begaafdheid ?
De Beiaard heeft verder ambities op de volgende gebieden:  het realiseren van doorgaande leerlijnen (goede aansluiting tussen groepen),  verdere deskundigheidsbevordering van het lerarenteam, het signaleren van hoogbegaafdheid bij binnenkomst in groep 1, het uitbreiden van de Kangoeroeklas voor meer leerlingen als meer ervaring is opgedaan en ook beter worden in het herkennen van passende leerlingen (bijv (hoog)begaafde kinderen met dyslexie). Als meer ervaring is opgedaan met de Kangoeroeklas zou ook bekeken kunnen worden of schOUDERS een rol kan spelen.

Wat is het verschil met een Leonardo school?
Op een Leonardo school zitten kinderen met hoogbegaafdheid (IQ 130 of meer) bij elkaar en moet vooraf met onderzoek door gecertificeerd expert aangetoond worden dat aan die eis wordt voldaan.

Meer weten?
Neem contact op met de intern begeleider via: ib@debeiaard-utrecht.nl